For English version of this web site plase click here

Prevod dokumenata

Pojašnjenja u vezi usluga koje su ponuđene na ovoj stranici.

Ako težite kvalitetnom prevodu, nemojte povjeravati prevođenje sa srpskog na engleski jezik ili sa engleskog na srpski jezik bilo kome!

S obzirom da vjerujem da postoji veliki prostor za poboljšanje standarda prevoda između srpskog i engleskog, bavim se isključivo prevodima sa srpskog na engleski i obrnuto.

Težeći kvalitetnoj usluzi prevođenja, vodim računa da obezbjedim prevod koji:

• u potpunosti uvažava izvorni tekst i

• predstavlja ga na vjerodostojnom, izvornom i prirodnom engleskom ili srpskom jeziku.

Kvalitetan prevod obezbjeđujem koristeći pristup koji podrazumjeva više faza u procesu prevođenja.

Ovako se odvija tipičan proces prevođenja:

  1. Klijent mi šalje izvorni dokument.
  2. Razmjenjujem sa klijentom sve bitne informacije vezane za namjenu teksta i potrebe klijenta.
  3. Pristupam prevodu, koristeći sva tehnička i ostala sredstva koja su mi na raspolaganju.
  4. Ako vrsta prevoda tako nalaže, izrađujem i glosar, kojim će se standardizovati korišteni termini u okviru tog teksta, pa i za sve druge materijale koje ću prevoditi za klijenta. Ovo ponekad radim u konsultaciji sa klijentom, jer on često već ima ustaljena terminološka riješenja na engleskom jeziku.
  5. Nakon što završim prvu verziju prevoda, šaljem je klijentu i omogućujem mu da je pregleda i pojasni eventualne nedoumice. Uvijek mora da postoji dijalog sa naručiocem prevoda, jer on najbolje zna šta je namjena i izvorni smisao njegovog teksta.
  6. Klijent mi vraća tekst na završni pregled, otklanjam nedoumice koje mi je klijent pojasnio, ispravljam eventualne preostale greške (obično vrlo sitne prirode) i šaljem konačnu verziju teksta klijentu.

Ovakav pristup smatram minimumom koji je potreban da bi klijent zaista dobio prevod kakav ima pravo da očekuje.

U zavisnosti od trenutnog obima posla, mogu da uzmem u obzir i prevodilačke projekte sa drugih, srodnih jezika (hrvatskog, bošnjačkog, itd.).

Moja ponuda ne obuhvata prevode:

  • tekstova koji su pretežno iz oblasti prava, tehničkih nauka ili drugih visokospecijalizovanih oblasti,
  • dokumenata za koje je potrebna sudska ovjera.

Ipak, svaki projekat razmatram pojedinačno.

Za više informacija možete mi se obratiti ovdje.